Fakultas Dan Jurusan Kuliah

FAKULTAS USULUDIN

1. Jurusan Tafsir

2. Jurusan Hadist

3. Jurusan Filsafat

FAKULTAS SYARIAH ISLAMIAH

1. Jurusan Syariah Islamiah

2. Jurusan Syariah wal Qonun

FAKULTAS LUGHOH AL-ARABIAH

1. Jurusan Sastra Arab (Ammah)

2. Tarikh wal Hadlarah (spesialisasi sejarah)

3. Tarikh wal hadlarah (spesialisasi Peradaban -hadlarah-)

FAKULTAS DIRASAT ISLAMIAH WAL ARABIAH

FAKULTAS HUMANIORA JURUSAN PSIKOLOGIS

FAKULTAS USULUDIN

Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Nahwu-Sharaf

ü

X

X

X

3

Nudhum Islamiyah

ü

ü

X

X

4

Tafsir

ü

ü

X

X

5

Ulumul Qur’an

ü

ü

ü

ü

6

Da’wah Islamiyah

ü

X

X

X

7

Tasawuf dan Akhlak

ü

X

X

X

8

Mantiq Qadim

ü

ü

X

X

9

Hadits

ü

ü

ü

X

10

Ulumul Hadits

ü

ü

X

X

11

Fiqh

ü

ü

ü

X

12

Milal wa Nihal

ü

X

X

X

13

Tauhid

ü

ü

ü

ü

14

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

15

Adab dan Balaghah

X

ü

X

X

16

Khitabah (Retorika)

X

ü

ü

X

17

Tayyarat Fikriyah

X

ü

ü

X

18

Filsafat

X

ü

X

ü

19

Tafsir Analitik

X

X

ü

ü

20

Tafsir Tematik

X

X

ü

ü

21

Sirah Tahliliyah

X

X

ü

ü

22

Manahij Muhadditsin

X

X

ü

X

23

Ad Dakhil fi Tafsir

X

X

ü

ü

24

Manahij Mufassirin

X

X

ü

ü

25

Hadits Tematik

X

X

X

ü

26

Tabsyir wa Istisyraq

X

X

X

ü

27

Hadits Analitik

X

X

X

ü

28

Ushul Fiqh

X

X

X

ü

Fakultas Ushuluddin Jurusan Hadits

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Nahwu-Sharaf

ü

X

X

X

3

Nudhum Islamiyah

ü

ü

X

X

4

Tafsir

ü

ü

ü

ü

5

Ulumul Qur’an

ü

ü

X

X

6

Da’wah Islamiyah

ü

X

X

X

7

Tasawuf dan Akhlak

ü

X

X

X

8

Mantiq Qadim

ü

ü

X

X

9

Hadits

ü

ü

X

X

10

Ulumul Hadits

ü

ü

X

X

11

Fiqh

ü

ü

ü

X

12

Milal wa Nihal

ü

X

X

X

13

Tauhid

ü

ü

ü

ü

14

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

15

Adab dan Balaghah

X

ü

X

X

16

Khitabah (Retorika)

X

ü

ü

X

17

Tayyarat Fikriyah

X

ü

ü

X

18

Filsafat

X

ü

X

ü

19

Manahij Mufassirin

X

X

ü

X

20

Musthalah Hadits

X

X

ü

ü

21

Hadits Analitik

X

X

ü

ü

22

Takhrij

X

X

ü

ü

23

Hadits Tematik

X

X

ü

ü

24

Manahij Muhadditsin

X

X

ü

ü

25

Sirah Tahliliyah

X

X

ü

X

26

Ad Dakhil fi Hadits

X

X

X

ü

27

Sirah Nabawiyah

X

X

X

ü

28

Istisyraq

X

X

X

ü

29

Ushul Fiqh

X

X

X

ü

Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Nahwu-Sharaf

ü

X

X

X

3

Nudhum Islamiyah

ü

ü

X

X

4

Tafsir

ü

ü

X

X

5

Ulumul Qur’an

ü

ü

X

X

6

Da’wah Islamiyah

ü

X

X

X

7

Tasawuf dan Akhlak

ü

X

ü

X

8

Mantiq Qadim

ü

ü

X

X

9

Hadits

ü

ü

X

X

10

Ulumul Hadits

ü

ü

X

X

11

Fiqh

ü

ü

ü

X

12

Milal wa Nihal

ü

X

ü

X

13

Tauhid

ü

ü

ü

ü

14

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

15

Adab dan Balaghah

X

ü

X

X

16

Khitabah (Retorika)

X

ü

ü

X

17

Tayyarat Fikriyah

X

ü

ü

ü

18

Filsafat

X

ü

X

X

19

Filsafat Yunani

X

X

ü

X

20

Tafsir Tematik

X

X

ü

X

21

Firaq Islamiyah

X

X

ü

X

22

Filsafat Islam

X

X

ü

ü

23

Akhlak

X

X

X

ü

24

Ilmu Ijtima’ (Sosial)

X

X

X

ü

25

Filsafat Eropa

X

X

X

ü

26

Istisyraq wa Tabsyir

X

X

X

ü

27

Filsafat Ilmu

X

X

X

ü

28

Takhrij

X

X

X

ü

29

Filsafat Modern

X

X

X

ü

30

Hadits Tematik

X

X

ü

X

31

Manthiq Hadits

X

X

ü

X

32

Ilmu Jiwa

X

X

ü

X

33

Ushul Fiqh

X

X

X

ü

34

Manahij Mufassirin

X

X

X

ü

Fakultas Syari’ah Jurusan Syari’ah Islamiyah

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Nahwu-Sharf

ü

ü

X

X

3

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

4

Fiqh

ü

ü

ü

ü

5

Ushul Fiqh

ü

ü

ü

ü

6

Fiqh Muqarin

ü

ü

ü

ü

7

Qadhaya Mu’ashirah

ü

ü

ü

ü

8

Qa’ah Bahts

ü

ü

ü

ü

9

Tafsir Ayat Ahkam

ü

ü

ü

ü

10

Tarikh Tasyri’

ü

X

X

X

11

Ulumul Hadits

ü

X

X

X

12

Tauhid

ü

ü

X

X

13

Hadits Ahkam

X

ü

ü

ü

14

Ahwal Syakhsiyah

X

ü

ü

X

15

Manhaj Da’wah

X

X

ü

X

16

Qawaid Fiqhiyah

X

X

X

ü

17

Adab & Balaghah

X

X

ü

ü

Fakultas Syari’ah Jurusan Syari’ah wal Qanun

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

Th V

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

ü

2

Fiqh

ü

ü

ü

ü

ü

3

Ushul Fiqh

ü

ü

ü

ü

ü

4

Qa’ah Bahts

ü

ü

ü

ü

ü

5

Qadhaya Mu’ashirah

ü

ü

X

X

X

6

Nudhum Dustury

ü

X

X

X

X

7

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

X

ü

8

Sej. Perundang-undangan

ü

X

X

X

X

9

Musthalah Hadits

ü

X

X

X

X

10

Lembaga-lembaga Internasional

ü

X

X

X

X

11

Madkhal Qanun

ü

X

X

X

X

12

Ilmu al-Ijram wal ‘Iqab

ü

X

X

X

X

13

Tarikh Tasyri’

ü

X

X

X

X

14

Fiqh Muqarin

X

ü

ü

ü

ü

15

Ekonomi & Koperasi

X

ü

X

X

X

16

Hukum Internasional

X

ü

X

X

ü

17

Hukum Administrasi

X

ü

X

X

X

18

Ekonomi Politik

X

X

ü

X

X

19

Hukum Kriminal

X

X

ü

ü

X

20

Administrasi Peradilan

X

X

ü

X

X

21

Ahwal Syakhsiyah

X

X

ü

ü

ü

22

Hukum Dagang

X

X

ü

X

X

23

Murafa’at Madaniyah wa Tijariyah

X

X

X

ü

ü

24

Keuangan Umum & Kewajiban Pajak

X

X

X

ü

X

25

Administrasi Umum

X

X

X

ü

X

26

Hukum Laut & Niaga

X

X

X

ü

X

27

Qanun Madani ‘Uqud

X

X

X

ü

X

28

Istilah Hukum (dalam Bahasa Asing)

X

X

X

ü

X

29

Hukum Pertanian

X

X

X

X

ü

30

Tasyri’ Amal

X

X

X

X

ü

31

Prosedur Kriminalitas

X

X

X

X

ü

32

Hukum Sipil

X

ü

ü

X

ü

Fakultas Lughah ‘Arabiyah Jurusan Sastra Arab (‘Ammah)

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Nahwu

ü

ü

ü

ü

3

Sharf

ü

ü

ü

ü

4

Fann al Maqal

ü

X

X

X

5

Qa’ah Bahts

ü

ü

ü

ü

6

Arudh wal Qawafi

ü

X

X

X

7

Ilmu Lughah

ü

X

X

X

8

Tarikh Adab Jahily

ü

X

X

X

9

Tafsir

ü

ü

X

X

10

Fiqh

ü

ü

ü

X

11

Ma’ajim

ü

X

X

X

12

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

13

Ilmu Ashwat wa Tajwid

X

ü

X

X

14

Sejarah Islam

X

ü

X

X

15

Auzan Syi’ir

X

ü

X

X

16

Tarikh Adab Jahily

X

ü

X

X

17

Nushus Adab

ü

ü

ü

ü

18

Hadits

X

X

ü

ü

19

Adab Muqarin

X

X

ü

ü

20

Lahjah wal Qira’at

X

X

ü

ü

21

Balaghah

ü

ü

ü

ü

22

Adab Islami

X

X

X

ü

23

Naqd Adaby

X

X

ü

ü

24

Fiqh Lughah

X

X

X

ü

25

Ushul Fiqh

X

X

X

ü

26

Ilmu Dilalah

X

X

X

ü

Fakultas Lughah ‘Arabiyah Jurusan Tarikh wal Hadharah Spealisasi Sejarah (Tarikh)

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Tarikh Anbiya’

ü

X

X

X

3

Tarikh Qadim

ü

X

X

X

4

Tafsir

ü

ü

X

X

5

Nahwu-Sharf

ü

ü

X

X

6

Sejarah Arab Pra Islam

ü

X

X

X

7

Sirah Nabawiyah

ü

X

X

X

8

Pengantar Sejarah Eropa

ü

X

X

X

9

Fiqh

ü

ü

X

X

10

Sejarah Mesir Kuno

ü

X

X

X

11

Geografi (umum)

ü

X

X

X

12

Qa’ah Bahts

ü

ü

ü

ü

13

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

14

Tarikh Misr Islamiyah

X

ü

X

X

15

Tarikh wa Muarrikhun

X

ü

X

X

16

Tarikh Khulafa Rasyidin

X

ü

X

X

17

Sejarah Negara Islam

X

ü

X

X

18

Sejarah Peradaban Kuno

X

ü

X

X

19

Sej. Eropa Kontemporer

X

ü

X

ü

20

Andalus

X

X

ü

X

21

Sejarah Arab

X

X

ü

X

22

Adab fi Asia wa Afrika

X

X

ü

X

23

Tarikh Isti’mar

X

X

ü

X

24

Sejarah Eropa Abad 19

X

X

ü

X

25

Adab wa Balaghah

X

X

ü

ü

26

Sejarah Mongol

X

X

ü

X

27

Perang Salib

X

X

ü

X

28

Geografi Ekonomi

X

X

ü

X

29

Hadits

X

X

ü

ü

30

Sejarah Khilafah Utsmani

X

X

ü

X

31

Sejarah Mesir Modern

X

X

X

ü

32

Tarikh Harakat Infishaliyah

X

X

X

ü

33

Sejarah Kebangkitan Islam

X

X

X

ü

34

Sejarah Zionisme

X

X

X

ü

35

Ushul Fiqh

X

X

X

ü

36

Sejarah Amerika

X

X

X

ü

Fakultas Dirasat Islamiyah wal ‘Arabiyah

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Nahwu

ü

ü

ü

ü

3

Sharf

ü

ü

ü

ü

4

Ushul Fiqh

ü

ü

ü

ü

5

Adab

ü

ü

ü

ü

6

Arudh wa Qawafi

ü

X

X

X

7

Tauhid

ü

ü

ü

ü

8

Balaghah

ü

ü

ü

ü

9

Hadits

ü

ü

ü

ü

10

Ulumul Hadits

ü

X

X

X

11

Tafsir

ü

ü

ü

ü

12

Ulumul Qur’an

ü

X

X

X

13

Tarikh Tasyri’

ü

X

X

X

14

Sejarah Islam

ü

ü

X

X

15

Tajwid

ü

X

X

X

16

Sejarah Peradaban Islam

ü

X

X

X

17

Fiqh Madzahib

ü

ü

ü

X

18

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

X

19

Naqd Syi’ir

X

ü

X

X

20

Ma’ajim

X

ü

X

X

21

Lahajat (Dialek)

X

ü

X

X

22

Manthiq Qadim

X

ü

X

X

23

Tarbiyah

X

X

ü

ü

24

Ilmu Jiwa

X

X

ü

X

25

Dirasat Arabiyah

X

X

ü

ü

26

Al-Ashwat

X

X

ü

X

27

Tayyarat Fikriyah

X

X

ü

ü

28

Fiqh Lughah

X

X

ü

X

29

Qa’ah Bahts

X

X

ü

X

30

Ahwal Syakhsiyah

X

X

X

ü

31

Fiqh Muqorin

X

X

X

ü

Fakultas Humaniora Jurusan Psikologi

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Pengantar Psikologi

ü

X

X

X

3

Psikologi Pertumbuhan

ü

X

X

X

4

Sejarah Psikologi

ü

X

X

X

5

Psikologi Sosial

ü

X

X

X

6

Statistika

ü

ü

ü

X

7

Dirasat fi Maktabah Nafsiyah

ü

X

X

X

8

Aqidah wal Akhlaq

ü

X

X

X

9

Fiqh

ü

X

X

X

10

Dinamiyat Jama’ah

ü

X

ü

X

11

Psikologi Ibtikar

ü

X

X

X

12

Pengantar Sosiologi

ü

X

X

X

13

Tanmiyatul Mafahim

ü

X

X

X

14

Ilmu Nafsi Numuwwiy

ü

X

X

X

15

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

16

Tafsir wa Ulumul Qur’an

X

ü

X

X

17

Dirasat Maktabiyah

X

ü

X

X

18

Qiyas Syakhsiyah

X

ü

X

X

19

Psikologi Profesi

X

ü

X

X

20

Ilmu Nafsi Tajribi

X

ü

X

X

21

Psikologi Industri

X

ü

X

X

22

Tamrinat Ma’maliyah

X

ü

X

X

23

Psikologi Lingkungan

X

ü

X

X

24

Psikologi Terapi

X

ü

X

X

25

Psikologi Syakhsiyah

X

X

ü

X

26

Psikologi

X

X

ü

X

27

Tsaqafah wa Syakhsiyah

X

X

ü

X

28

Sirah Nabawiyah

X

X

ü

X

29

Psikologi Edukasi

X

X

ü

X

30

Psikologi Pertumbuhan

X

X

ü

X

31

Qiyas Psikologi

X

X

ü

ü

32

Ilmu Nafsi ghairu ‘Adiyin

X

X

X

ü

33

Tashmim wa Manahij Bahts

X

X

X

ü

34

Ilmu Nafsi Tandhim wa Idarah

X

X

X

ü

35

Hadits

X

X

X

ü

36

Ikhtibar Isqathi

X

X

X

ü

37

Mabadi’ ‘Ilaj Nafsi

X

X

X

ü

38

Mabadi’ Thibb Nafsi

X

X

X

ü

39

Amradh Nafsiyah wa Ijtimaiyah

X

X

X

ü

Iklan

One thought on “Fakultas Dan Jurusan Kuliah

  1. Assalamualaikum wr wb

    mas/mba , saya masih belum paham tentang fakultas dan jurusan di al azhar , mohnn biza jelaskan lebih rinci dan sdpesifik tentang pertanyaan yang irfan ajukan .

    terimakasih wassalamualaikum wr wb

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s