Oleh: mumtazacenter | Juni 16, 2009

Fakultas Dan Jurusan Kuliah

FAKULTAS USULUDIN

1. Jurusan Tafsir

2. Jurusan Hadist

3. Jurusan Filsafat

FAKULTAS SYARIAH ISLAMIAH

1. Jurusan Syariah Islamiah

2. Jurusan Syariah wal Qonun

FAKULTAS LUGHOH AL-ARABIAH

1. Jurusan Sastra Arab (Ammah)

2. Tarikh wal Hadlarah (spesialisasi sejarah)

3. Tarikh wal hadlarah (spesialisasi Peradaban -hadlarah-)

FAKULTAS DIRASAT ISLAMIAH WAL ARABIAH

FAKULTAS HUMANIORA JURUSAN PSIKOLOGIS

FAKULTAS USULUDIN

Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Nahwu-Sharaf

ü

X

X

X

3

Nudhum Islamiyah

ü

ü

X

X

4

Tafsir

ü

ü

X

X

5

Ulumul Qur’an

ü

ü

ü

ü

6

Da’wah Islamiyah

ü

X

X

X

7

Tasawuf dan Akhlak

ü

X

X

X

8

Mantiq Qadim

ü

ü

X

X

9

Hadits

ü

ü

ü

X

10

Ulumul Hadits

ü

ü

X

X

11

Fiqh

ü

ü

ü

X

12

Milal wa Nihal

ü

X

X

X

13

Tauhid

ü

ü

ü

ü

14

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

15

Adab dan Balaghah

X

ü

X

X

16

Khitabah (Retorika)

X

ü

ü

X

17

Tayyarat Fikriyah

X

ü

ü

X

18

Filsafat

X

ü

X

ü

19

Tafsir Analitik

X

X

ü

ü

20

Tafsir Tematik

X

X

ü

ü

21

Sirah Tahliliyah

X

X

ü

ü

22

Manahij Muhadditsin

X

X

ü

X

23

Ad Dakhil fi Tafsir

X

X

ü

ü

24

Manahij Mufassirin

X

X

ü

ü

25

Hadits Tematik

X

X

X

ü

26

Tabsyir wa Istisyraq

X

X

X

ü

27

Hadits Analitik

X

X

X

ü

28

Ushul Fiqh

X

X

X

ü

Fakultas Ushuluddin Jurusan Hadits

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Nahwu-Sharaf

ü

X

X

X

3

Nudhum Islamiyah

ü

ü

X

X

4

Tafsir

ü

ü

ü

ü

5

Ulumul Qur’an

ü

ü

X

X

6

Da’wah Islamiyah

ü

X

X

X

7

Tasawuf dan Akhlak

ü

X

X

X

8

Mantiq Qadim

ü

ü

X

X

9

Hadits

ü

ü

X

X

10

Ulumul Hadits

ü

ü

X

X

11

Fiqh

ü

ü

ü

X

12

Milal wa Nihal

ü

X

X

X

13

Tauhid

ü

ü

ü

ü

14

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

15

Adab dan Balaghah

X

ü

X

X

16

Khitabah (Retorika)

X

ü

ü

X

17

Tayyarat Fikriyah

X

ü

ü

X

18

Filsafat

X

ü

X

ü

19

Manahij Mufassirin

X

X

ü

X

20

Musthalah Hadits

X

X

ü

ü

21

Hadits Analitik

X

X

ü

ü

22

Takhrij

X

X

ü

ü

23

Hadits Tematik

X

X

ü

ü

24

Manahij Muhadditsin

X

X

ü

ü

25

Sirah Tahliliyah

X

X

ü

X

26

Ad Dakhil fi Hadits

X

X

X

ü

27

Sirah Nabawiyah

X

X

X

ü

28

Istisyraq

X

X

X

ü

29

Ushul Fiqh

X

X

X

ü

Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Nahwu-Sharaf

ü

X

X

X

3

Nudhum Islamiyah

ü

ü

X

X

4

Tafsir

ü

ü

X

X

5

Ulumul Qur’an

ü

ü

X

X

6

Da’wah Islamiyah

ü

X

X

X

7

Tasawuf dan Akhlak

ü

X

ü

X

8

Mantiq Qadim

ü

ü

X

X

9

Hadits

ü

ü

X

X

10

Ulumul Hadits

ü

ü

X

X

11

Fiqh

ü

ü

ü

X

12

Milal wa Nihal

ü

X

ü

X

13

Tauhid

ü

ü

ü

ü

14

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

15

Adab dan Balaghah

X

ü

X

X

16

Khitabah (Retorika)

X

ü

ü

X

17

Tayyarat Fikriyah

X

ü

ü

ü

18

Filsafat

X

ü

X

X

19

Filsafat Yunani

X

X

ü

X

20

Tafsir Tematik

X

X

ü

X

21

Firaq Islamiyah

X

X

ü

X

22

Filsafat Islam

X

X

ü

ü

23

Akhlak

X

X

X

ü

24

Ilmu Ijtima’ (Sosial)

X

X

X

ü

25

Filsafat Eropa

X

X

X

ü

26

Istisyraq wa Tabsyir

X

X

X

ü

27

Filsafat Ilmu

X

X

X

ü

28

Takhrij

X

X

X

ü

29

Filsafat Modern

X

X

X

ü

30

Hadits Tematik

X

X

ü

X

31

Manthiq Hadits

X

X

ü

X

32

Ilmu Jiwa

X

X

ü

X

33

Ushul Fiqh

X

X

X

ü

34

Manahij Mufassirin

X

X

X

ü

Fakultas Syari’ah Jurusan Syari’ah Islamiyah

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Nahwu-Sharf

ü

ü

X

X

3

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

4

Fiqh

ü

ü

ü

ü

5

Ushul Fiqh

ü

ü

ü

ü

6

Fiqh Muqarin

ü

ü

ü

ü

7

Qadhaya Mu’ashirah

ü

ü

ü

ü

8

Qa’ah Bahts

ü

ü

ü

ü

9

Tafsir Ayat Ahkam

ü

ü

ü

ü

10

Tarikh Tasyri’

ü

X

X

X

11

Ulumul Hadits

ü

X

X

X

12

Tauhid

ü

ü

X

X

13

Hadits Ahkam

X

ü

ü

ü

14

Ahwal Syakhsiyah

X

ü

ü

X

15

Manhaj Da’wah

X

X

ü

X

16

Qawaid Fiqhiyah

X

X

X

ü

17

Adab & Balaghah

X

X

ü

ü

Fakultas Syari’ah Jurusan Syari’ah wal Qanun

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

Th V

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

ü

2

Fiqh

ü

ü

ü

ü

ü

3

Ushul Fiqh

ü

ü

ü

ü

ü

4

Qa’ah Bahts

ü

ü

ü

ü

ü

5

Qadhaya Mu’ashirah

ü

ü

X

X

X

6

Nudhum Dustury

ü

X

X

X

X

7

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

X

ü

8

Sej. Perundang-undangan

ü

X

X

X

X

9

Musthalah Hadits

ü

X

X

X

X

10

Lembaga-lembaga Internasional

ü

X

X

X

X

11

Madkhal Qanun

ü

X

X

X

X

12

Ilmu al-Ijram wal ‘Iqab

ü

X

X

X

X

13

Tarikh Tasyri’

ü

X

X

X

X

14

Fiqh Muqarin

X

ü

ü

ü

ü

15

Ekonomi & Koperasi

X

ü

X

X

X

16

Hukum Internasional

X

ü

X

X

ü

17

Hukum Administrasi

X

ü

X

X

X

18

Ekonomi Politik

X

X

ü

X

X

19

Hukum Kriminal

X

X

ü

ü

X

20

Administrasi Peradilan

X

X

ü

X

X

21

Ahwal Syakhsiyah

X

X

ü

ü

ü

22

Hukum Dagang

X

X

ü

X

X

23

Murafa’at Madaniyah wa Tijariyah

X

X

X

ü

ü

24

Keuangan Umum & Kewajiban Pajak

X

X

X

ü

X

25

Administrasi Umum

X

X

X

ü

X

26

Hukum Laut & Niaga

X

X

X

ü

X

27

Qanun Madani ‘Uqud

X

X

X

ü

X

28

Istilah Hukum (dalam Bahasa Asing)

X

X

X

ü

X

29

Hukum Pertanian

X

X

X

X

ü

30

Tasyri’ Amal

X

X

X

X

ü

31

Prosedur Kriminalitas

X

X

X

X

ü

32

Hukum Sipil

X

ü

ü

X

ü

Fakultas Lughah ‘Arabiyah Jurusan Sastra Arab (‘Ammah)

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Nahwu

ü

ü

ü

ü

3

Sharf

ü

ü

ü

ü

4

Fann al Maqal

ü

X

X

X

5

Qa’ah Bahts

ü

ü

ü

ü

6

Arudh wal Qawafi

ü

X

X

X

7

Ilmu Lughah

ü

X

X

X

8

Tarikh Adab Jahily

ü

X

X

X

9

Tafsir

ü

ü

X

X

10

Fiqh

ü

ü

ü

X

11

Ma’ajim

ü

X

X

X

12

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

13

Ilmu Ashwat wa Tajwid

X

ü

X

X

14

Sejarah Islam

X

ü

X

X

15

Auzan Syi’ir

X

ü

X

X

16

Tarikh Adab Jahily

X

ü

X

X

17

Nushus Adab

ü

ü

ü

ü

18

Hadits

X

X

ü

ü

19

Adab Muqarin

X

X

ü

ü

20

Lahjah wal Qira’at

X

X

ü

ü

21

Balaghah

ü

ü

ü

ü

22

Adab Islami

X

X

X

ü

23

Naqd Adaby

X

X

ü

ü

24

Fiqh Lughah

X

X

X

ü

25

Ushul Fiqh

X

X

X

ü

26

Ilmu Dilalah

X

X

X

ü

Fakultas Lughah ‘Arabiyah Jurusan Tarikh wal Hadharah Spealisasi Sejarah (Tarikh)

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Tarikh Anbiya’

ü

X

X

X

3

Tarikh Qadim

ü

X

X

X

4

Tafsir

ü

ü

X

X

5

Nahwu-Sharf

ü

ü

X

X

6

Sejarah Arab Pra Islam

ü

X

X

X

7

Sirah Nabawiyah

ü

X

X

X

8

Pengantar Sejarah Eropa

ü

X

X

X

9

Fiqh

ü

ü

X

X

10

Sejarah Mesir Kuno

ü

X

X

X

11

Geografi (umum)

ü

X

X

X

12

Qa’ah Bahts

ü

ü

ü

ü

13

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

14

Tarikh Misr Islamiyah

X

ü

X

X

15

Tarikh wa Muarrikhun

X

ü

X

X

16

Tarikh Khulafa Rasyidin

X

ü

X

X

17

Sejarah Negara Islam

X

ü

X

X

18

Sejarah Peradaban Kuno

X

ü

X

X

19

Sej. Eropa Kontemporer

X

ü

X

ü

20

Andalus

X

X

ü

X

21

Sejarah Arab

X

X

ü

X

22

Adab fi Asia wa Afrika

X

X

ü

X

23

Tarikh Isti’mar

X

X

ü

X

24

Sejarah Eropa Abad 19

X

X

ü

X

25

Adab wa Balaghah

X

X

ü

ü

26

Sejarah Mongol

X

X

ü

X

27

Perang Salib

X

X

ü

X

28

Geografi Ekonomi

X

X

ü

X

29

Hadits

X

X

ü

ü

30

Sejarah Khilafah Utsmani

X

X

ü

X

31

Sejarah Mesir Modern

X

X

X

ü

32

Tarikh Harakat Infishaliyah

X

X

X

ü

33

Sejarah Kebangkitan Islam

X

X

X

ü

34

Sejarah Zionisme

X

X

X

ü

35

Ushul Fiqh

X

X

X

ü

36

Sejarah Amerika

X

X

X

ü

Fakultas Dirasat Islamiyah wal ‘Arabiyah

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Nahwu

ü

ü

ü

ü

3

Sharf

ü

ü

ü

ü

4

Ushul Fiqh

ü

ü

ü

ü

5

Adab

ü

ü

ü

ü

6

Arudh wa Qawafi

ü

X

X

X

7

Tauhid

ü

ü

ü

ü

8

Balaghah

ü

ü

ü

ü

9

Hadits

ü

ü

ü

ü

10

Ulumul Hadits

ü

X

X

X

11

Tafsir

ü

ü

ü

ü

12

Ulumul Qur’an

ü

X

X

X

13

Tarikh Tasyri’

ü

X

X

X

14

Sejarah Islam

ü

ü

X

X

15

Tajwid

ü

X

X

X

16

Sejarah Peradaban Islam

ü

X

X

X

17

Fiqh Madzahib

ü

ü

ü

X

18

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

X

19

Naqd Syi’ir

X

ü

X

X

20

Ma’ajim

X

ü

X

X

21

Lahajat (Dialek)

X

ü

X

X

22

Manthiq Qadim

X

ü

X

X

23

Tarbiyah

X

X

ü

ü

24

Ilmu Jiwa

X

X

ü

X

25

Dirasat Arabiyah

X

X

ü

ü

26

Al-Ashwat

X

X

ü

X

27

Tayyarat Fikriyah

X

X

ü

ü

28

Fiqh Lughah

X

X

ü

X

29

Qa’ah Bahts

X

X

ü

X

30

Ahwal Syakhsiyah

X

X

X

ü

31

Fiqh Muqorin

X

X

X

ü

Fakultas Humaniora Jurusan Psikologi

No

Mata Pelajaran

Th I

Th II

Th III

Th IV

1

Al-Qur’an

ü

ü

ü

ü

2

Pengantar Psikologi

ü

X

X

X

3

Psikologi Pertumbuhan

ü

X

X

X

4

Sejarah Psikologi

ü

X

X

X

5

Psikologi Sosial

ü

X

X

X

6

Statistika

ü

ü

ü

X

7

Dirasat fi Maktabah Nafsiyah

ü

X

X

X

8

Aqidah wal Akhlaq

ü

X

X

X

9

Fiqh

ü

X

X

X

10

Dinamiyat Jama’ah

ü

X

ü

X

11

Psikologi Ibtikar

ü

X

X

X

12

Pengantar Sosiologi

ü

X

X

X

13

Tanmiyatul Mafahim

ü

X

X

X

14

Ilmu Nafsi Numuwwiy

ü

X

X

X

15

Bahasa Inggris

ü

ü

ü

ü

16

Tafsir wa Ulumul Qur’an

X

ü

X

X

17

Dirasat Maktabiyah

X

ü

X

X

18

Qiyas Syakhsiyah

X

ü

X

X

19

Psikologi Profesi

X

ü

X

X

20

Ilmu Nafsi Tajribi

X

ü

X

X

21

Psikologi Industri

X

ü

X

X

22

Tamrinat Ma’maliyah

X

ü

X

X

23

Psikologi Lingkungan

X

ü

X

X

24

Psikologi Terapi

X

ü

X

X

25

Psikologi Syakhsiyah

X

X

ü

X

26

Psikologi

X

X

ü

X

27

Tsaqafah wa Syakhsiyah

X

X

ü

X

28

Sirah Nabawiyah

X

X

ü

X

29

Psikologi Edukasi

X

X

ü

X

30

Psikologi Pertumbuhan

X

X

ü

X

31

Qiyas Psikologi

X

X

ü

ü

32

Ilmu Nafsi ghairu ‘Adiyin

X

X

X

ü

33

Tashmim wa Manahij Bahts

X

X

X

ü

34

Ilmu Nafsi Tandhim wa Idarah

X

X

X

ü

35

Hadits

X

X

X

ü

36

Ikhtibar Isqathi

X

X

X

ü

37

Mabadi’ ‘Ilaj Nafsi

X

X

X

ü

38

Mabadi’ Thibb Nafsi

X

X

X

ü

39

Amradh Nafsiyah wa Ijtimaiyah

X

X

X

ü

About these ads

Responses

  1. Assalamualaikum wr wb

    mas/mba , saya masih belum paham tentang fakultas dan jurusan di al azhar , mohnn biza jelaskan lebih rinci dan sdpesifik tentang pertanyaan yang irfan ajukan .

    terimakasih wassalamualaikum wr wb


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: